Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

UMO-2014/15/N/HS3/01776

Tytuł projektu: „Technologia wykonania malowideł ściennych na Bliskim Wschodzie w okresie późnorzymskim
i wczesnobizantyjskim”.
Kierownik projektu: Julia Burdajewicz, opiekun naukowy dr hab. Krzysztof Chmielewski.

Streszczenie:

Celem proponowanego projektu jest określenie cech charakterystycznych technologii wykonania późnorzymskich i wczesnobizantyńskich  malowideł ściennych z Bliskiego Wschodu (dawne prowincje Palaestina, ArabiaPhoenicia), a następnie porównanie jej z technologią wykonania bliskowschodnich przykładów malarstwa rzymskiego.
Pozostałości malowideł ściennych pochodzące z okresu między końcem IV, a połową VIII w. n.e., są częstym znaleziskiem na stanowiskach archeologicznych Bliskiego Wschodu. Szczególnie dużą grupę zabytków tego typu stanowią fragmenty malowideł z wczesnochrześcijańskich kościołów.
Powszechnie zakłada się, że malarstwo ścienne z okresu późnorzymskiego i wczesnobizantyńskiego  na Bliskim Wschodzie było owocem kontynuacji wcześniejszych tradycji malarstwa rzymskiego, zarówno pod względem artystycznym jak i technologicznym. Jednak czas transformacji między „klasyczną” kulturą rzymską, a erą Bizancjum i związane z nim przemiany kulturowe i ekonomiczne, miały negatywnie wpłynąć na sztukę tego regionu. Artyści i rzemieślnicy odchodzili od tradycyjnych rzymskich receptur, na rzecz prostszych technologicznie, ale też gorszych jakościowo rozwiązań. Hipoteza ta stała się częstą przyczyną lekceważenia pozostałości malowideł ściennych z rzeczonego okresu, jako podrzędnych artystycznie i technologicznie w stosunku do malarstwa rzymskiego. Jako alternatywną hipotezę przyjmuje się, że malarstwo ścienne powstałe między końcem IV a połową VIII wieku było wytworem całkowicie rodzimym i niezależnym od rzymskich osiągnięć artystycznych i warsztatowych, ponieważ rzymskie tradycje malarstwa ściennego nigdy nie zakorzeniły się na gruncie wschodnich prowincji imperium i, poza najważniejszymi ośrodkami kultury rzymskiej, nie były stosowane przez miejscowych twórców. Wreszcie trzecią możliwością jest, że zabytki malarstwa ściennego z badanego okresu były wynikiem fuzji rzymskich i lokalnych tradycji malarskich i warsztatowych.
Celem proponowanego projektu badawczego jest próba zweryfikowania powyższych hipotez poprzez określenie cech charakterystycznych technologii wykonania późnorzymskich i wczesnobizantyńskich malowideł ściennych z Bliskiego Wschodu oraz porównania ich z technologią wykonania zabytków malarstwa rzymskiego.