Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

UMO-2014/13/D/HS2/02755

Tytuł projektu: „Prekursorskie badania konserwatorskie i technologiczne albumów fotograficznych z XIX w. Innowacyjne strategie konserwacji i ochrony”.
Kierownik projektu: dr Izabela Zając.

 

Streszczenie:

Celem projektu jest wykonanie prekursorskich badań technologicznych i konserwatorskich albumów fotograficznych z XIX wieku z użyciem nowoczesnych technik analitycznych, mikroskopowych i spektroskopowych. Posłużą one uzyskaniu informacji o fizyko-chemicznej kompozycji, sposobie wykonania i kondycji albumów a pośrednio o warsztatach introligatorskich i pionierach fotografii. Analiza chemiczna, fizyczna, mikrobiologiczna i identyfikacja historycznych materiałów oraz fotograficznych procesów stworzy podwaliny do dalszych rozważań teoretycznych, których celem będzie kwalifikacja charakteru zniszczeń. Ocena stanu zachowania wraz z określeniem hipotetycznych czynników niszczących pozwoli na opracowanie innowacyjnych strategii konserwacji i ochrony albumów fotograficznych w projekcie konserwatorsko-restauratorskim w głównej mierze w odniesieniu do zabiegów dezynfekcji i odkwaszania. Wszystkiemu towarzyszyć będzie gromadzenie dokumentacji fotograficznej i laboratoryjnego obrazowanie rezultatów analiz, badań i doświadczeń. Finalnie zostanie przygotowana i wydana publikacja.