Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

UMO-2013/09/B/HS2/01197

Tytuł projektu: „Interdyscyplinarne opracowanie naukowe zespołu 192 średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku, przechowywanego obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem badań technologiczno technicznych”.
Kierownik projektu: prof. Helena Hryszko

 

Streszczenie:

Celem badań jest naukowe opracowanie 192 obiektów zespołu średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku, znajdujących się obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Projekt zakłada kompleksowe opracowanie kolekcji uwzględniające badania historyczne, stylistyczne, ikonograficzne oraz szeroko i wieloaspektowo rozwinięte badania technologiczne i techniki wykonania, wykorzystujące najnowsze metody badawcze i dokumentacyjne. Jednoznaczne i obiektywne kryteria, wyznaczone jako podstawa systematyki tekstyliów, będą porządkowały wiedzę o poszczególnych zabytkach. Wnioski z przeprowadzonych badań, głównie technologiczno – technicznych, posłużą do bardziej precyzyjnego niż dotychczas określenia czasu powstania obiektów i powiązania ich z konkretnymi ośrodkami tkackimi. Obecnie tylko niewielka część tkanin ma ściśle określoną proweniencję, część tkanin przypisana jest znanym ośrodkom tkackim tylko na podstawie analizy stylistycznej i niewątpliwie wymaga weryfikacji, a pochodzenie wielu tkanin pozostaje nadal nieznane. Podobnie przedstawia się zagadnienie bardziej precyzyjnego (w ramach każdego stulecia) datowania tkanin. Zwieńczeniem projektu będzie przygotowanie do druku katalogu zbioru oraz wydanie publikacji prezentującej główną hipotezę badawczą związaną z określaniem miejsca i czasu powstania tkanin na podstawie badań techniczno- technologicznych.