Dział Obsługi Badań, Nauki i Działalności Artystycznej

Dział zajmuje się obsługą prowadzonych na wydziałach zadań badawczych, przygotowaniem i prowadzeniem projektów finansowanych zewnętrznie, zbieraniem i udzielaniem informacji na temat: finansowania nauki, upowszechniania wyników prac naukowych i działalności artystycznej, sprawozdań i raportów rocznych, pomocą w przygotowaniu wymaganych dokumentów na potrzeby Ministerstwa Edukacji i Nauki i innych instytucji, np. raporty do GUS.

  1. Zadania finasowanie w ramach subwencji

W ramach realizacji zadań badawczych pracownicy wydziałów realizują zadania zgodnie z decyzjami wydziałowych komisji ds. nauki. Pracownicy, zaliczani do grupy młodych naukowców, prowadzą swoje projekty. Dział pomaga w realizacji tych zadań: kwalifikuje koszty, przygotowuje umowy, organizuje wyjazdy, rozlicza poszczególne aktywności, przygotowuje zestawienia, opracowania, wnioski i sprawozdania.

Pracownicy współpracują z Dziekanami i Pełnomocnikami Dziekanów przy przygotowywaniu wniosków i raportów na potrzeby właściwych organów.

  1. Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych

Dział zajmuje się gromadzeniem i upowszechnianie wśród pracowników Uczelni informacji na temat możliwości zewnętrznego finansowania projektów naukowych.

Współpracuje z pracownikami Uczelni przy przygotowaniu naukowych inicjatyw projektowych: opiniuje je pod kątem możliwości pozyskania środków, wspiera i koordynuje proces przygotowywania wniosków naukowych i badawczo-rozwojowych o dofinansowanie oraz pomaga w sporządzeniu odpowiednich dokumentów.

Pracownicy Działu prowadzą obsługę administracyjną i kontrolę formalną realizowanych projektów naukowych, finansowanych m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ze środków Unii Europejskiej.

W ramach Działu Obsługi Badań, Nauki i Działalności Artystycznej jest wyodrębniona Sekcja Wydawnicza.